Allmänna Villkor & Integritetspolicy

Genom att besöka www.flexfitness.one samtycker ni till dessa villkor.

Flexfitness.one använder krypterad dataöverföring vid betalningar. Betalnings- och personuppgifter sker alltid via säkra sidor på Internet. Flexfitness.one skyddar dina personuppgifter enligt personuppgiftslagen. Du har självklart rätt att se dina personuppgifter som vi har registrerat. Skulle dessa vara felaktiga eller ofullständiga kontakta då gärna oss så att uppgifterna kan rättas eller raderas. När du är registrerad som medlem gäller medlemskap tills vidare och godkänner nyhetsbrev samt sms utskick. Se Integritetspolicyn nedan. För att handla på Flexfitness.one ska du ha fyllt 18 år, inte stå under förmyndarskap och i övrigt ha kapacitet att ingå avtal. Vi reserverar oss för eventuella leveransförseningar och slutförsäljningar. Vidare reserverar vi oss för tekniska fel, tryckfel och felskrivningar. Vi förbehåller oss rätten att justera eventuella fel i prisinformationen före och efter att beställningen är behandlad. Flexfitness.one förbehåller sig rätten att ändra medlemsvillkoren.

Force majeure

Vi reserverar oss för att leveranstiden kan ta längre tid vid till exempel kommunikationsfel, strejk, Force Majeure, eller förseningar i leveransföretaget och andra oförutsägbara händelser.

ÖVRIGT

Vi förbehåller oss rätten till prisjusteringar orsakade av faktorer utanför vår kontroll. Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter i prissättningen. Vi förbehåller oss också rätten att annullera beställningar som enligt oss kan uppfattas som oseriösa, anstötliga eller stridande mot god sed. Vi reserverar oss för slutförsäljning.

Vi redigerar bilderna för hemsidan, så produkten/tjänsterna kan skilja sig även från bilderna. All försäljning sker i enlighet med distansavtalslagen. Vi förbehåller oss rätten att registrera IP-adresser vid beställning.

INTEGRITETSPOLICY

Vi värnar om din personliga integritet och att du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Vi har därför upprättat denna integritetspolicy som följer tillämplig dataskyddslagstiftning (GDPR) för att du ska kunna ta del av hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till samt vem som får ta del av dem. Policyn beskriver även dina rättigheter och hur du kan utöva dem.

Personuppgifter som du har lämnat till oss: Du kan komma att ge information om dig själv när du använder våra tjänster såsom vid köp eller som besökare på vår hemsida samt vid registrering av medlemskap och när du kontaktar oss. Vi behandlar endast personuppgifter när vi har rättslig grund och bara där det behövs för att kunna fullfölja våra förpliktelser mot dig som kund. Här följer exempel på de personuppgifter som vi behandlar:

  • Namn & kontaktinformation såsom födelsedatum, kön, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc

Personuppgifter som har samlat in om dig: vi samlar in personuppgifter om dig när du använder tjänster såsom vid köp eller som besökare på vår hemsida samt vid registrering av medlemskap och när du kontaktar oss. När du använder vår webbplats lagras information om din enhet som används för att motverka bedrägerier, lösa tekniska problem och förbättra användarvänligheten för alla kunder. Detta inkluderar:

  • Namn & kontatktinformation såsom födelsedatum, kön, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc;
  • Information om varor och/eller tjänster som du har intresserat dig av på hemsidan genom sökningar och klick;
  • Information om öppnande e-post som email skickat till dig och vad du klickar på i ett e-postmeddelande från oss;
  • Din order- köp- och klickhistorik som kund, besökare och medlem;
  • Samtal, mail, chat och meddelanden via sociala medier till oss
  • Information om hur du använder våra tjänster, såsom svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde samt lämnade sidan;
  • enhetsinformation såsom IP-adress, språkinställningar, geografisk information om enheten samt webbläsarinställningar.

Vi behandlar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet för den aktuella behandlingen och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. I enlighet med gällande lagstiftning har hemsidan rätt att lagra dina kontaktuppgifter för marknadsföring under en tid efter ditt köp. Vi kan därför komma att lagra dina kontaktuppgifter under den tid som är aktuell enligt gällande dataskyddslagstifning, marknadsföringslag och praxis. Om eller när du särskilt lämnat samtyckte till att få marknadsföring kommer vi att behandla personuppgifter som är registrerade för marknadsföringen tills du avregistrerar dig eller meddelar oss att du inte längre vill ta emot marknadsföring. Det kan du göra genom att kontakta kundtjänst eller respektive klubb. När du registrerat dig som medlem behandlar vi dina personuppgifter tills dess att du avregistrerar ditt konto eller begär att vi ska radera vissa uppgifter. Vi raderar automatiskt ditt konto om du varit inaktiv i 24 månader. Dina personuppgifter kan sparas längre än vad som angetts ovan i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Vi upprätthåller rutiner och arbetssätt som utgår från att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och personer inom organisationen som behöver tillgång till personuppgifter för att kunna utföra sina arbetsuppgifter skall kunna komma åt dem.Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, manipulering, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet. Vi har flera policyer för IT-säkerhet för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert.Vi överför inte personuppgifter till andra parter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har också rätt att begära rättelse så att felaktiga personuppgifter blir korrigerade. Du har rätt att begära radering eller under vissa fall begära begränsning av dina personuppgifter samt rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter. Du har även under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har också rätt att närsomhelst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för generell och personligt anpassad direktmarknadsföring och kundanalys. Du kan alltid begära att personuppgifter som används för marknadsföringsändamål gallras eller att sådana aktiviteter upphör. Vidare innehåller varje nyhetsbrev från oss möjlighet till avregistrering från vidare deltagande.

Vi måste ha behandlingsunderlag enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) för vår behandling av personuppgifter. För administration av medlemskap, träningsuppföljning och träningsrelaterade tjänster är behandlingsunderlaget att det är nödvändigt för att uppfylla vårt avtal med dig. För köp är det nödvändigheten av att uppfylla en juridisk förpliktelse. För produktutveckling är det vårt berättigade intresse gällande förbättring och innovation. För kameraövervakning är det behovet att förebygga farliga och riskfyllda situationer och att tillgodose hänsyn till våra anställda och medlemmars säkerhet. Om det är nödvändigt för oss att behandla särskilda kategorier av personuppgifter (känsliga personuppgifter) för att utföra våra tjänster till dig, är behandlingsunderlaget ditt godkännande som du ger via medlemsvillkoren (Dataskyddsförordningen (GDPR) artikel 6 nr. 1 bokstav a och artikel 7 nr. 4).

Kontakta oss på kundtjänst eller respektive klubb om du har några frågor eller klagomål för vår hantering. Du kan också lämna klagomål till datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.

Vi använder cookies på hemsidan för att anpassa köpupplevelsen för dig som kund samt för att föra anonym statistik.

Vi förbehåller sig rätten att ändra denna Integritetspolicy. Ändringar av villkoren i policyn kan komma at ändras.

Policy för kamerabevakning

Sammanfattning

Flex Fitness strävar efter öppenhet och transparens med hur vi samlar in, behandlar och delar dina personuppgifter. Som ett komplement till våra allmänna villkor samt intregitetspolicy har vi upprättat denna policy för kamerabevakning avseende våra gym. Lagstiftningen som reglerar hur kamerabevakning får ske framgår av Dataskyddsförordningen (GDPR) och regleras även genom Kamerabevakningslagen.

Vilka uppgifter samlar vi in och vad är ändamålen med behandlingen?

Våra gym är utrustade med kamerabevakning med inspelning av bildupptagning utan ljud. Om en person som kan identifieras genom bildupptagningen utgör inspelningen en personuppgift.

Ändamålet med kamerabevakningen och behandlingen av inspelat material är att förebygga och utreda brott, olyckor och skadegörelse, samt att stävja obehöriga inpasseringar och brott mot våra trivselregler för att kunna möjliggöra avstängning av medlem samt i förekommande fall assistera polismyndighet och åklagare vid misstänkt eller konstaterad brottslighet. Syftet med kamerabevakningen är att öka säkerheten och tryggheten för våra medlemmar, vår personal samt för att skydda våra tillgångar.

Vilken är den rättsliga grunden för behandlingen?

Den rättsliga grunden för att vi behandlar dina personuppgifter i samband med kamerabevakningen är genom en s.k. intresseavvägning i enlighet med art. 6 p. 1. f) i Dataskyddsförordningen. Vi har gjort bedömningen att behovet av kamerabevakningen är större än det intrång i den personliga integriteten som kamerabevakningen kan innebära för dig som medlem. Vår bedömning är gjord med särskild hänsyn till det faktum att våra gym är obemannade under stor del av dygnet och för att därigenom kunna tillse en trygg och säker träningsmiljö för våra medlemmar, samt att kamerabevakningen endast sker på begränsade ytor. Vidare har vi säkerställt att endast ett begränsat antal personer har tillgång till det inspelade materialet och kommer endast använda det inspelade materialet enligt de ändamål som angivits ovan.

Hur länge sparas inspelat material?

Inspelat material sparas endast så länge det behövs för att kunna fullgöra de ändamål som inspelningen samlats in för enligt denna policy, dock längst i 7 dagar, varefter det raderas automatiskt. Vi kan komma att spara materialet längre än 7 dagar om det behövs för användas av polisen eller att följa lagkrav eller tillvarata rättsliga intressen, t ex om det pågår en juridisk process.

Vem har tillgång till inspelningarna?

Din personliga integritet är mycket viktig för oss. Vi har säkerställt att endast ett begränsat antal anställda har tillgång till det inspelade materialet. Dina uppgifter kan även komma att behandlas av så kallade personuppgiftsbiträden, det vill säga av företag som vi anlitar avseende bevakning, säkerhet, kamerasystem, felanmälan och kundsupport. Dessa parter får inte använda dina personuppgifter för något annat ändamål än för att tillhandahålla de tjänster de anlitats för och enbart på de villkor vi anger.

Det inspelade materialet lagras i länder godkända enligt GDPR. Uppgifter kan också komma att behandlas av polismyndighet, t ex vid polisanmälan eller fullgörande av rättslig process.

Dina rättigheter

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du har även rätt att begära att vi rättar eller raderar dina personuppgifter. Dessutom har du rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter och även rätt att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter.

Om du anser att vi har brutit mot reglerna för behandling av personuppgifter eller har andra funderingar kring personuppgifter kan du kontakta din nationella dataskyddsmyndighet. Lista över dessa finner du här.

Personuppgiftsansvarig & kontakt

Flex Fitness, Flex i Hagsätra AB, 559209-6928

Hagsätra Torg 36

124 73 Bandhagen

ekonomi@flexfitness.one